نی نی قآلب

قالب ساده دخترانه

این قالب واقعا زیباست :) مشاهده </span></p> <p> <cke:html><br /> <cke:head><br /> <cke:encoded>%3Cmeta%20http-equiv%3D%22content-type%22%20content%3D%22text%2Fhtml%3B%20charset%3Dutf-8%22%20%2F%3E</cke:encoded><br /> <cke:encoded>%3Cmeta%20http-equiv%3D%22expires%22%20content%3D%22-1%22%20%2F%3E</cke:encoded><br /> <cke:encoded>%3Cmeta%20name%3D%22description%22%20content%3D%22%3C-BlogTitle-%3E</cke:encoded>" /><br /> <cke:encoded>%3Cmeta%20name%3D%22keywords%22%20content%3D%22%22%20%2F%3E</cke:encoded><b...
11 شهريور 1395

قالب کودک

مشاهده   </span></p> <p> <html><br /> <head><br /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><br /> <meta http-equiv="expires" content="-1" /><br /> <meta name="description" content="<-BlogTitle->" /><br /> <meta name="keywords" content="" /><br /> <title><-BlogTitle-></title><br /> <base target="_blank" /><br /> <style type="text/css" media="all"&...
11 شهريور 1395

قالب برای دختر خانومآ

مشاهده  </span></p> <p> <html><br /> <head><br /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><br /> <meta http-equiv="expires" content="-1" /><br /> <meta name="description" content="<-BlogTitle->" /><br /> <meta name="keywords" content="" /><br /> <title><-BlogTitle-></title><br /> <base target="_blank" /><br /> <style type="text/css" media="all">&...
11 شهريور 1395

قالب بچه دختر

  مشاهده  </font></span></p> <p>  <cke:html><br /> <cke:head><br /> <cke:encoded>%3Cmeta%20http-equiv%3D%22content-type%22%20content%3D%22text%2Fhtml%3B%20charset%3Dutf-8%22%20%2F%3E</cke:encoded><br /> <cke:encoded>%3Cmeta%20http-equiv%3D%22expires%22%20content%3D%22-1%22%20%2F%3E</cke:encoded><br /> <cke:encoded>%3Cmeta%20name%3D%22description%22%20content%3D%22%3C-BlogTitle-%3E</cke:encoded>" /><br /> <cke:encoded>%3Cmeta%20name%3D%22keywords%22%20content%3D%22%22%20%2F%3E</cke:encoded><...
11 شهريور 1395

قالب کودک

مشاهده   </span></p> <p> <html><br /> <head><br /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><br /> <meta http-equiv="expires" content="-1" /><br /> <meta name="description" content="<-BlogTitle->" /><br /> <meta name="keywords" content="" /><br /> <title><-BlogTitle-></title><br /> <base target="_blank" /><br /> <style type="text/css" media="all"&...
21 تير 1395

قالب دخترانه صورتی

مشاهده </span></p> <p><html><br /> <head></p> <p><!--{cke_protected}%3Cscript%20language%3D%22JavaScript1.2%22%3E%3Cbr%20%2F%3E%0A%3C!%2D%2D%3Cbr%20%2F%3E%0Atop.window.moveTo(0%2C0)%3B%3Cbr%20%2F%3E%0Aif%20(document.all)%20%7B%3Cbr%20%2F%3E%0Atop.window.resizeTo(screen.availWidth%2Cscreen.availHeight)%3B%3Cbr%20%2F%3E%0A%7D%3Cbr%20%2F%3E%0Aelse%20if%20(document.layers%7C%7Cdocument.getElementById)%20%7B%3Cbr%20%2F%3E%0Aif%20(top.window.outerHeight%3Cscreen.availHeight%7C%7Ctop.window.outerWidth%3Cscreen.availWidth)%7B%3Cbr%20%2F%3E%0Atop.window.outerHeight%20%3D%20screen.avai...
14 تير 1395

قالب کودکانه / دخترانه

مشاهده   </span></p> <p>  <cke:html><br /> <cke:head><br /> <cke:encoded>%3Cmeta%20http-equiv%3D%22content-type%22%20content%3D%22text%2Fhtml%3B%20charset%3Dutf-8%22%20%2F%3E</cke:encoded><br /> <cke:encoded>%3Cmeta%20http-equiv%3D%22expires%22%20content%3D%22-1%22%20%2F%3E</cke:encoded><br /> <cke:encoded>%3Cmeta%20name%3D%22description%22%20content%3D%22%3C-BlogTitle-%3E</cke:encoded>" /><br /> <cke:encoded>%3Cmeta%20name%3D%22keywords%22%20content%3D%22%22%20%2F%3E</cke:encoded><br /> <cke...
14 تير 1395

قالب صورتی

مشاهده </span></p> <p><html><br /> <head><br /> <style type="text/css">#navbar-iframe {display: none;}::-moz-selection { background:#fff;color:#000;text-shadow: 2px 2px 2px #ff73a7 } ::selection {background:#FFFFFF;color:#FFFFFF;} </style><br /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><br /> <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->"><br /> <META NAME="keywords" CONTENT="<-BlogAndPostTitle->,<-Blo...
13 تير 1395

قالب رنگی رنگی

مشآهده   </span></p> <p><cke:html><br /> <cke:head><br /> <cke:encoded>%3Cmeta%20http-equiv%3D%22Content-Type%22%20content%3D%22text%2Fhtml%3B%20charset%3Dutf-8%22%3E</cke:encoded><br /> <cke:encoded>%3CMETA%20NAME%3D%22description%22%20CONTENT%3D%22%3C-BlogAndPostTitle-%3E</cke:encoded> - <-BlogDescription->"><br /> <cke:encoded>%3CMETA%20NAME%3D%22keywords%22%20CONTENT%3D%22%3C-BlogAndPostTitle-%3E</cke:encoded>,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs"><br /> <cke:e...
13 تير 1395
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به نی نی قآلب می باشد